พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร? ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

   พ.ร.บ.รถยนต์ หรือชื่อเต็ม ๆ คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เปรียบเสมือนหลักประกันของรถทุกคันยามที่ประสบเหตุไม่คาดฝัน  ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รถที่มีพ.ร.บ.รถยนต์ได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ รวมถึงเงินค่ารักษาพยาบาล แม้ว่าจะไม่ได้ทำประกันรูปแบบอื่น ๆ เอาไว้ก็ตาม  แต่สุดท้ายแล้ว พ.ร.บ.รถยนต์ ยังคุ้มครอง ซึ่งความคุ้มครองที่จะได้รับหลังจากซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ความคุ้มครอง คือ 

🚗 ค่าเสียหายเบื้องต้น ( คุ้มครองโดยไม่สนว่าถูกหรือผิด ) จาก พ.ร.บ.รถยนต์

      ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ ( จ่ายตามจริง ) สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
      การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท

🚙 ค่าเสียหายหลังจากพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก จาก พ.ร.บ.รถยนต์

      ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ หรือค่าเสียหายอื่น ๆ สูงสุด 80,000 บาท
      การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร สูงสุด 500,000 บาท
      ชดเชยรายวันวันละ 200 บาทไม่เกิน 20 วัน ( ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก – OPD )
      สรุปรวมแล้วค่าเสียหายทั้งหมดที่สามารถชดเชยให้ได้จะไม่เกิน 304,000 บาท

error: Content is protected !!