ต่อใบขับขี่ 2567 Walk In เลยแบบไม่ต้องจองคิว

    การต่ออายุใบขับขี่ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการยืนยันว่าผู้ขับขี่ยังคงมีความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัย โดยใบขับขี่ในประเทศไทยมีอายุ 5 ปี สำหรับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และ 2 ปี สำหรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หากใบขับขี่หมดอายุแล้ว ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการขับรถตามกฎหมาย 

   นอกจากนี้ การต่ออายุใบขับขี่ยังช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบภาคทฤษฎี ซึ่งจะช่วยย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงกฎจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

    ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรต่ออายุใบขับขี่ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารและจองคิวต่อใบขับขี่ได้ทันเวลา 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการต่อใบขับขี่ 2567

 • ใบขับขี่เดิมที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ 

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2567

 1. เตรียมเอกสาร
 2. การต่อใบขับขี่ 2567 สามารถทำได้ทั้งการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ หรือ Walk In เลยแบบไม่ต้องจองคิว ณ สำนักงานขนส่ง ในพื้นที่ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 00-15.30 น.
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  ทำการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ ทดสอบการมองเห็นสี สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และทดสอบปฎิกิริยาของเท้า
 4. อบรมภาคทฤษฎี
  สามารถอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบ DLT eLearning หรือเรียนที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่
 5. ทดสอบภาคปฏิบัติ
  เมื่ออบรมภาคทฤษฎีแล้ว จะต้องทำการทดสอบภาคปฏิบัติ
 6. ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่ 2567 มีดังนี้

 1. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 505 บาท
 2. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี 255 บาท
 3. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 205 บาท
 4. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี 105 บาท
error: Content is protected !!