ค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

     รถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนที่จะเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน รถยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีหลายประการ เช่น ปล่อยมลพิษน้อยลง ประหยัดน้ำมัน และเงียบกว่ารถยนต์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ายังมีข้อเสียบางประการ เช่น ราคาแพงกว่ารถยนต์ทั่วไป ระยะทางขับขี่จำกัด และใช้เวลาในการชาร์จนาน
     ค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั้นต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหลายประการ ได้แก่

ค่าเชื้อเพลิง

     รถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ซึ่งราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมาก โดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 10-12 บาทต่อกิโลเมตร เทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งใช้น้ำมันประมาณ 25-30 บาทต่อกิโลเมตร
 

ค่าบำรุงรักษา

     รถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนที่น้อยลงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่ามาก โดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพียง 10,000 บาทต่อปี เทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประมาณ 20,000 บาทต่อปี
ค่าภาษี 

     รถยนต์ไฟฟ้าได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายประการ เช่น ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขับขี่  อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ายังมีค่าใช้จ่ายบางประการที่สูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่

ราคา

     รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาประมาณ 1 ล้านบาท เทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาประมาณ 5 แสนบาท


ค่าใช้จ่ายในการชาร์จ 

    รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จไฟได้ที่บ้านหรือที่สถานีชาร์จสาธารณะ โดยค่าชาร์จไฟที่บ้านจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้า ส่วนค่าชาร์จไฟที่สถานีชาร์จสาธารณะจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสถานีชาร์จ


ระยะเวลาในการชาร์จ

     ระยะเวลาในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ โดยรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จะใช้เวลาในการชาร์จนานกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็ก


    โดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั้นต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาที่แพงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นจึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า

📍นัดหมาย ติดต่อนำรถเข้าศูนย์บริการ ติดต่อได้ที่  ☎️ 099-310-8265

error: Content is protected !!